از کارمندان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری انتظار داریم با تخلفات به صورت جدی برخورد نمایند . بر این اساس

 1-نظم و انضباط

 1-1-نظم ظاهری رعایت گردد.

 2-1-ملزومات اداری منظم و آراسته باشد. -تجهیزات و اشیاء به صورت دقیق و منظم استقرار یابند،به نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی در دسترس باشند. 3

-1-ارائه خدمات به مردم منظم باشد. -فعالیت ها براساس روش مستندو مشخص انجام شود نه بر اساس سلیقه کارکنان و مدیران. -فعالیت ها زمان گذاری شودوبر اساس زمان پیش بینی شده انجام گیرد.

 4-1-در محل کار به موقع حضور داشته باشد.

5-1-وقت شناس بوده و در رعایت آن دقت نماید.

 6-1-فضای اداری متناسب با حجم ارائه خدمات باشد.

 7-1-محل های مورد مراجعه ارباب رجوع پراکنده نباشد.

 8-1-حسب مورد از وسایل ایمنی استفاده گردد.

9-1-لوازم و اشیاءضروری از غیرضروری تفکیک گرددو لوازم اضافی و غیر ضروری به محل دیگری انتقال یابد.

10-1-همه چیز در وضعیتی سامان یافته ،مرتب و پاکیزه نگهداری شود. 11

-1-وظایف اداری به موقع انجام شود. 12

-1-سلسله مراتب اداری رعایت گردد.

 13-1-از پوشش مناسب با شئونات اداری استفاده نماید.

 14-1-عدم استعمال دخانیات به ویژه در محیط کار.

 2- رفتار اخلاقی:

1-2-رازداربوده و ازافشاءاسنادمحرمانه خودداری نماید.

2-2-صداقت در رفتار و گفتاررعایت شود.

 3-2-در صورت لزوم امر به معروف و نهی از منکر صورت گیرد.

 4-2-نسبت به مدیران با احترام و نزاکت برخورد شود.

 5-2-نسبت به همکاران و کارکنان تحت سرپرستی باخوش روئی و متانت رفتار شود. -روابط مناسب با همکاران ایجاد شود.

 6-2-نسبت به مراجعان: -با مراجعان با خوش روئی و احترام برخورد شود. -به صحبت ها و خواسته های مراجعان با دقت گوش داده شود. -به منظور رعایت حال مراجعان انعطاف پذیری مثبت نشان داده شود.

 3-عدالت و انصاف:

 1-3-نسبت به همکاران با رعایت عدالت و انصاف برخورد شود. 2

-3-نسبت به افراد تحت سرپرستی بدون تبعیض برخورد شده و امکانات و فرصت ها به صورت عادلانه توزیع شود.

3-3- نسبت به مردم(ارباب رجوع) ارائه خدمات با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض صورت گیرد. -کارکنان به وظایف و تکایف خود در قبال مراجعان کاملاًآگاه شوند. - -از سرگردانی مراجعان جلوگیری شود. -فضای مراودات به گونه ای باشد که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند. -کارها با حد اقل هزینه انجام شود و به مراجعان هزینه های اضافی تحمیل نشود.

 4- ارائه اطلاعات لازم:

1-4-اطلاعات لازم به همکاران جهت انجام خدمات بهینه وتسریع در اجرای امور به نحو مطلوب ارائه گردد.

 2-4-جهت اتخاذ تصمیمات لازم اطلاعات مربوط را در اختیارمدیران قرار دهد.

 3-4-راهنمایی های لازم و توضیحات کافی به مراجعان ارائه شود.

 4-4-از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند خودداری شود.

5-وجود تمایلات مثبت به کار: -در جهت ایجاد تلقی مثبت نسبت به کار از طریق مدیران و کارکنان نسبت به افراد تحت سرپرستی تلاش لازم صورت گیرد. -در انجام تکالیف پشتکار و جدیت داشته باشد.

 6-شایستگی: -دانش و مهارت های خود را منطبق با توسعه فن آوری و علوم ارتقاءدهد. -اصل شایستگی در انتصابات و توزیع امکانات رعایت گردد. -در جهت کسب مهارتهای شغلی و افزایش تبحر حرفه ای تلاش صورت گیرد

 7-احساس مسئولیت:

 1-7-نسبت به جامعه و حرفه خود احساس مسئولیت داشته باشد.

 2-7-شأن،منزلت،جایگاه و شهرت حرفه ای خود را ارج نهد.

3-7-اهداف سازمان به طور صحیح درک شودو اهداف فردی با آن همسویی داشته باشد.

 4-7-از مقام و موقعیت اداری سوءاستفاده صورت نگیرد.

 5-7-مدیران و کارکنان نسبت به مراجعان احساس مسئولیت نمایند: -حقوق مراجعان را رعایت کنند. -انجام وظایف به صورت مؤثر،کارآمد،همراه با سرعت و بدون تشریفات زائد صورت گیرد. -کارها با دقت انجام گرفته و اشتباهات کم باشد. -کارها با سرعت لازم و براساس زمان پیش بینی شده صورت گرفته و مراجعان بیهود معطل نشوند. -روش های انجام کار ساده، مؤثر و مفیدباشد. -تشریفات زائد و -----وجود نداشته باشد. -مراجعان احساس کنند که کارکنان برای همکاری و رفع مشکلات آنان بسیج شده اند. -کارکنان در قبال کاری که انجام می دهند ،هیچ گونه انتظار و چشم داشتی از مراجعان نداشته باشند. -از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه ،سفارش در انجام کار دوری شود. -در کار تسلط داشته و آن را بدون نظارت مافوق انجام دهد. -به درستی و صحت انجام کار توجه نماید. -در انجام مأموریت ها دلسوزی وجود داشته باشد.

6-7-مسئولیت مدیران نسبت به کارکنان: -مدیران نسبت به مسایل و مشکلات کارکنان بی تفاوت نباشند. -تشویق و تنبیه متناسب با عملکرد کارکنان اعمال شود. -به رشد و بهسازی کارکنان توجه گردد. -اطلاعات و اخبارآن طور که باید در اختیار کارکنان گذاشته شود. -با تخلفات مقابله جدی شود. -از اختیارات و قدرت استفاده صحیح صورت گیرد. -از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان جلوگیری شود. -به استعداد و توانایی های کارکنان تحت سرپرستی توجه شود. -از تلاش و کوشش کارکنان قدر دانی شود.