از کارمندان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری انتظار داریم با تخلفات به صورت جدی برخورد نمایند.

بر این اساس

 ١- نظم و انضباط:

ü      نظم ظاهری رعایت گردد.

ü      ملزومات اداری منظم و آراسته باشد.

ü      تجهیزات و اشیاء به صورت دقیق و منظم استقرار یابند،به نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی در دسترس باشند.

ü      ارائه خدمات به مردم منظم باشد.

ü      فعالیت ها براساس روش مستند و مشخص انجام شود نه بر اساس سلیقه کارکنان و مدیران. - فعالیت ها زمان گذاری شود و بر اساس زمان پیش بینی شده انجام گیرد.

ü      در محل کار به موقع حضور داشته باشد.

ü      وقت شناس بوده و در رعایت آن دقت نماید.

ü      فضای اداری متناسب با حجم ارائه خدمات باشد.

ü      محل های مورد مراجعه ارباب رجوع پراکنده نباشد.

ü      حسب مورد از وسایل ایمنی استفاده گردد.

ü      لوازم و اشیاء ضروری از غیرضروری تفکیک گردد و لوازم اضافی و غیر ضروری به محل دیگری انتقال یابد.

ü      همه چیز در وضعیتی سامان یافته، مرتب و پاکیزه نگهداری شود.

ü      وظایف اداری به موقع انجام شود.

ü      سلسله مراتب اداری رعایت گردد.

ü      از پوشش مناسب با شئونات اداری استفاده نماید.

ü      عدم استعمال دخانیات به ویژه در محیط کار.

 

 ٢- رفتار اخلاقی:

ü      رازدار بوده و از افشاء اسناد محرمانه خودداری نماید.

ü      صداقت در رفتار و گفتاررعایت شود.

ü      در صورت لزوم امر به معروف و نهی از منکر صورت گیرد.

ü      نسبت به مدیران با احترام و نزاکت برخورد شود.

ü      نسبت به همکاران و کارکنان تحت سرپرستی باخوش روئی و متانت رفتار شود.

ü      روابط مناسب با همکاران ایجاد شود.

نسبت به مراجعان:

1.     با مراجعان با خوش روئی و احترام برخورد شود.

2.     به صحبت ها و خواسته های مراجعان با دقت گوش داده شود.

3.     به منظور رعایت حال مراجعان انعطاف پذیری مثبت نشان داده شود.

 

 ٣ -عدالت و انصاف:

ü      نسبت به همکاران با رعایت عدالت و انصاف برخورد شود.

ü      نسبت به افراد تحت سرپرستی بدون تبعیض برخورد شده و امکانات و فرصت ها به صورت عادلانه توزیع شود.

ü      نسبت به مردم (ارباب رجوع) ارائه خدمات با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض صورت گیرد.

ü      کارکنان به وظایف و تکایف خود در قبال مراجعان کاملاً آگاه شوند.

ü      از سرگردانی مراجعان جلوگیری شود.

ü      فضای مراودات به گونه ای باشد که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند. کارها با حدأقل هزینه انجام شود و به مراجعان هزینه های اضافی تحمیل نشود.

 

4- ارائه اطلاعات لازم:

ü      اطلاعات لازم به همکاران جهت انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب ارائه گردد.

ü      جهت اتخاذ تصمیمات لازم اطلاعات مربوط را در اختیار مدیران قرار دهد.

ü      راهنمایی های لازم و توضیحات کافی به مراجعان ارائه شود.

ü      از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند خودداری شود.

ü      وجود تمایلات مثبت به کار:

1.     در جهت ایجاد تلقی مثبت نسبت به کار از طریق مدیران و کارکنان نسبت به افراد تحت سرپرستی تلاش لازم صورت گیرد.

2.     در انجام تکالیف پشتکار و جدیت داشته باشد.

 

 6- شایستگی:

 

ü      دانش و مهارت های خود را منطبق با توسعه فن آوری و علوم ارتقاءدهد.

ü      اصل شایستگی در انتصابات و توزیع امکانات رعایت گردد.

ü      در جهت کسب مهارت های شغلی و افزایش تبحر حرفه ای تلاش صورت گیرد.

 

 ٧- احساس مسئولیت:

ü      نسبت به جامعه و حرفه خود احساس مسئولیت داشته باشد.

ü      شأن، منزلت،جایگاه و شهرت حرفه ای خود را ارج نهد.

ü      اهداف سازمان به طور صحیح درک شود و اهداف فردی با آن همسویی داشته باشد.

ü      از مقام و موقعیت اداری سوء استفاده صورت نگیرد.

ü      مدیران و کارکنان نسبت به مراجعان احساس مسئولیت نمایند:

1.     حقوق مراجعان را رعایت کنند.

2.     انجام وظایف به صورت مؤثر،کارآمد،همراه با سرعت و بدون تشریفات زائد صورت گیرد.

3.     کارها با دقت انجام گرفته و اشتباهات کم باشد.

4.     کارها با سرعت لازم و براساس زمان پیش بینی شده صورت گرفته و مراجعان بیهود معطل نشوند.

5.     روش های انجام کار ساده، مؤثر و مفیدباشد.

6.     تشریفات زائد و ... وجود نداشته باشد.

7.     مراجعان احساس کنند که کارکنان برای همکاری و رفع مشکلات آنان بسیج شده اند.

8.     کارکنان در قبال کاری که انجام می دهند، هیچ گونه انتظار و چشم داشتی از مراجعان نداشته باشند.

9.     از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه، سفارش در انجام کار دوری شود.

10.  در کار تسلط داشته و آن را بدون نظارت مافوق انجام دهد.

11.  به درستی و صحت انجام کار توجه نماید.

12.  در انجام مأموریت ها دلسوزی وجود داشته باشد.

ü      مسئولیت مدیران نسبت به کارکنان:

1.     مدیران نسبت به مسایل و مشکلات کارکنان بی تفاوت نباشند.

2.     تشویق و تنبیه متناسب با عملکرد کارکنان اعمال شود.

3.     به رشد و بهسازی کارکنان توجه گردد.

4.     اطلاعات و اخبار، آن طور که باید در اختیار کارکنان گذاشته شود.

5.     با تخلفات مقابله جدی شود.

6.     از اختیارات و قدرت استفاده صحیح صورت گیرد.

7.     از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان جلوگیری شود.

8.     به استعداد و توانایی های کارکنان تحت سرپرستی توجه شود.

9.     از تلاش و کوشش کارکنان قدر دانی شود.

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ دی ۱۳۹۷ ۱۴:۲۴