• ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات

 
· انجام مطالعات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخص های مورد عمل در سازمان ذیربط و ارائه پیشنهادهای لازم
· مطالعه و اجرای دستورالعمل های ابلاغی و تکمیل فرمها و تهیه مستندات مربوطه
· سنجش میزان مطابقت (عمل و عملکرد) با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی اداره کل
· سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع و اعلام نظر در مورد آن
· بررسی عملکرد ، نقاط قوت ، ضعف و موفقیت های اداره کل و تهیه گزارش تحلیلی در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت ها و اصلاح فعالیت ها
· بازرسی از عملکرد ادارات ، واحدهای تحت پوشش اداره کل و تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی صورت گرفته
· بررسی نهایی ، تلفیق ، تجزیه و تحلیل وضعیت اداره کل درسطح استانی و ارائه گزارشات کارشناسی از نتایج ارزیابی به مقام مافوق
· همکاری با شورا و کمیسیونهای تحول اداره اداره کل
· کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارش به مقام مافوق
· ارتباط مستمر با دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات جهت کسب بخشنامه ها ، دستور العملها و ارائه گزارش از اقدامات انجام یافته به مدیریت دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
· هماهنگی با دفتر ارزیابی عملکرد جهت انجام بازرسی های آشکار و پنهان و گزارش به مدیریت دفتر
· دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم از واحدهای اداره کل
· بررسی و تحقیق پیرامون صحت وسقم شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
· جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات
· تهیه گزارش نوبه ای در فواصل ماهانه ، سه ماهه شش ماهه و سالانه جهت ارائه به دفتر ازیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات وزارت متبوع
انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل