• کارشناس روابط عمومی

هماهنگی و اطلاع رسانی؛

تبلیغات و اجرای امور مربوطه؛

ایجاد تعامل در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی.