• جمعدار و امین اموال

ثبت اموال و تجهیزات اداری در سامانه نرم افزاری؛

تحویل اموال و تجهیزات به کلیه پرسنل؛

انجام امور مزایده اموال اسقاطی؛

سایر امور مرتبط.