• کارشناس فناوری اطلاعات

تجهیز و راه اندازی سیستم های رایانه؛

برطرف کردن مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری رایانه ها؛

برگزاری جلسات کمیته فناوری اطلاعات؛

سایر امور مرتبط.