• کارشناس مسئول امور فرهنگی

صدور و تمدید پروانه نشر و انجام مکاتبات؛

صدور مجوز چاپ و اعلام وصول کتاب؛

نظارت و سرکشی بر فعالیت کتابفروشی ها؛

سایر امور مرتبط.