• بزرگداشت مفاخر فرهنگ و ادب استان چهارمحال و بختیاری