آیت الله سید احمد حائری بروجنی

آیت الله سید احمد

حائری بروجنی

۴ دی ۱۳۹۸

فرزند سید ابوالقاسم بن سید حسن حسینی بروجنی است.

وی جهت تحصیل علوم دینی از محضر علمای عتبات عالیات از جمله فاضل اردکانی و شیخ زین العابدین مازندرانی استفاده نمود. سید احمد در صحن حضرت ابا الفضل عباس (علیه السلام) اقامه جماعت می فرمود. سید محمد علی مبارکه ای در مورد وی می نویسد: «پس از آن که مبانی اولیه علم اصول و فقه را تکمیل کرده از اصفهان به عتبات عالیات مهاجرت نموده و در آنجا در خدمت حاج میرزا حسن شیرازی و میرزای رشتی و دیگران به تکمیل علوم پرداخته و پس از رسیدن به مراحل اجتهاد در کربلای معلی توطن گزیده و در صحن و حرم حضرت ابا الفضل عباس، مردم کربلا او را پیشوای نماز جماعت خویش قرار داده، نیکان و زهّاد وقت خدمتش ارادت ورزیده و نماز جماعتش شهرتی بسزا یافت. وجوهاتی از هندوستان در خدمتش آمده، به صاحبان استحقاق تقسیم می فرمود و خود از آن سهمی منظور نمی داشت».

مبارکه ای در ضمن این که اشاره دارد که چند کتاب فقه را در خدمت سید احمد بروجنی استفاده نموده، می نویسد: «مرحوم حاج محمدجواد بیدآبادی سرجویی در خدمتش اظهار ارادت کامل می نمود».

در حدود سال 1320ق به واسطه سلطه انگلیسی ها بر عراق به ایران مراجعت نمود و در مدرسه چهارباغ ساکن گردید و نزد عوام و خواص، محترم و به وظایف شرعی و اقامه جماعت در مدرسه چهارباغ قیام می فرموده. از آثارش تقریرات اساتید خود است.
سرانجام در سال 1339ق در اصفهان فوت و در تکیه ملک (گلستان شهدا) مدفون گردید.

تاریخ آخرین بروزرسانی ۴ دی ۱۳۹۸

اطلاعات اشخاص

آیت الله سید احمد حائری بروجنی
آیت الله سید احمد حائری بروجنی
آیت الله سید احمد حائری بروجنی

وی جهت تحصیل علوم دینی از محضر علمای عتبات عالیات از جمله فاضل اردکانی و شیخ زین العابدین مازندرانی استفاده نمود. سید احمد در صحن حضرت ابا الفضل عباس (علیه السلام) اقامه جماعت می فرمود. سید محمد علی مبارکه ای در مورد وی می نویسد: «پس از آن که مبانی اولیه علم اصول و فقه را تکمیل کرده از اصفهان به عتبات عالیات مهاجرت نموده و در آنجا در خدمت حاج میرزا حسن شیرازی و میرزای رشتی و دیگران به تکمیل علوم پرداخته و پس از رسیدن به مراحل اجتهاد در کربلای معلی توطن گزیده و در صحن و حرم حضرت ابا الفضل عباس، مردم کربلا او را پیشوای نماز جماعت خویش قرار داده، نیکان و زهّاد وقت خدمتش ارادت ورزیده و نماز جماعتش شهرتی بسزا یافت. وجوهاتی از هندوستان در خدمتش آمده، به صاحبان استحقاق تقسیم می فرمود و خود از آن سهمی منظور نمی داشت».

مبارکه ای در ضمن این که اشاره دارد که چند کتاب فقه را در خدمت سید احمد بروجنی استفاده نموده، می نویسد: «مرحوم حاج محمدجواد بیدآبادی سرجویی در خدمتش اظهار ارادت کامل می نمود».

در حدود سال 1320ق به واسطه سلطه انگلیسی ها بر عراق به ایران مراجعت نمود و در مدرسه چهارباغ ساکن گردید و نزد عوام و خواص، محترم و به وظایف شرعی و اقامه جماعت در مدرسه چهارباغ قیام می فرموده. از آثارش تقریرات اساتید خود است.
سرانجام در سال 1339ق در اصفهان فوت و در تکیه ملک (گلستان شهدا) مدفون گردید.