دکتر محمود شفیعی قهفرخی

دکتر محمود

شفیعی قهفرخی

۳۰ آذر ۱۳۹۸

ادیب، پژوهش گر، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

دوره زندگی: پهلوی اوّل – جمهوری اسلامی.

متولّد: ١٢٩٣ه ش.

محل تولّد: فرخ شهر(قهفرخ).

 متوفی: ٣/٩/١٣٧٢ه ش.

محل دفن: قطعه ١١٠، ردیف٧٦، شماره ٣٦، آرامستان بهشت زهرا تهران.

آثار:

-         دیوان اشعار، ستاره و کیوان، تهران، بهشت،١٣٨٣ه ش.

-          شفیعی، محمود، شیوه خط و دستور زبان یا شیوه خط فارسی و گفتاری چند از دستور زبان فارسی، تهران، اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک ملّی ایران،١٣٥٢ه ش.

-          شفیعی، محمود، شاهنامه و دستور یا دستور زبان فارسی بر پایه شاهنامه فردوسی و سنجش با سخن گویندگان و نویسندگان پیشین، تهران، نیل،١٣٤٢ه ش/ (چاپ دوّم دانشگاه تهران،١٣٧٧ه ش).

-         شفیعی، محمود، دانش و خرد فردوسی، تهران، انجمن آثار ملّی،١٣٥٠ه ش.

تاریخ آخرین بروزرسانی ۳۰ آذر ۱۳۹۸

اطلاعات اشخاص

دکتر محمود شفیعی قهفرخی
دکتر محمود شفیعی قهفرخی

دوره زندگی: پهلوی اوّل – جمهوری اسلامی.

متولّد: ١٢٩٣ه ش.

محل تولّد: فرخ شهر(قهفرخ).

 متوفی: ٣/٩/١٣٧٢ه ش.

محل دفن: قطعه ١١٠، ردیف٧٦، شماره ٣٦، آرامستان بهشت زهرا تهران.

آثار:

-         دیوان اشعار، ستاره و کیوان، تهران، بهشت،١٣٨٣ه ش.

-          شفیعی، محمود، شیوه خط و دستور زبان یا شیوه خط فارسی و گفتاری چند از دستور زبان فارسی، تهران، اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک ملّی ایران،١٣٥٢ه ش.

-          شفیعی، محمود، شاهنامه و دستور یا دستور زبان فارسی بر پایه شاهنامه فردوسی و سنجش با سخن گویندگان و نویسندگان پیشین، تهران، نیل،١٣٤٢ه ش/ (چاپ دوّم دانشگاه تهران،١٣٧٧ه ش).

-         شفیعی، محمود، دانش و خرد فردوسی، تهران، انجمن آثار ملّی،١٣٥٠ه ش.