سید کمال الدین مرتضویان فارسانی

سید کمال الدین

مرتضویان فارسانی

۳۰ آذر ۱۳۹۸

نویسنده، پژوهشگر، منتقد اجتماعی، از فعّالان ملّی شدن صنعت نفت

دوره زندگ : قاجاریه – پهلوی دوّم.

متولّد:١٢٩١ه ش.

محل تولّد: فارسان.

 متوفی: ٣/٢/١٣٥٤ه ش.

محل دفن: قطعه ١٠،ردیف ٦٦، شماره ٥٤، آرامستان بهشت زهرا تهران.

آثار:

-         م‍رت‍ض‍وی‍ان‌ فارسانی، سیّدک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، ان‍ت‍ق‍ادات‌ ف‍ارس‍ان‍ی‌، ف‍ک‍اه‍ی- ادب‍ی- اخ‍لاق‍ی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌،بی جا، بی نا، بی تا.

-         م‍رت‍ض‍وی‍ان‌ فارسانی، سیّدک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، تأث‍ی‍رن‍گ‍اه، تهران، تابان، بی تا.

-         م‍رت‍ض‍وی‍ان‌ فارسانی، سیّدک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، زن‌ش‍ن‍اس‍ی‌، بی جا، بی نا، بی تا.

-         م‍رت‍ض‍وی‍ان‌ فارسانی، سیّدک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، ام‌ ال‍ف‍س‍اد، بی جا، بی نا، بی تا.

-         م‍رت‍ض‍وی‍ان‌ فارسانی، سیّدک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن، عطارپور، رضا، سخنان پر پر، اصفهان، خویی ،بی تا.

تاریخ آخرین بروزرسانی ۳۰ آذر ۱۳۹۸

اطلاعات اشخاص

سید کمال الدین مرتضویان فارسانی
سید کمال الدین مرتضویان فارسانی

دوره زندگ : قاجاریه – پهلوی دوّم.

متولّد:١٢٩١ه ش.

محل تولّد: فارسان.

 متوفی: ٣/٢/١٣٥٤ه ش.

محل دفن: قطعه ١٠،ردیف ٦٦، شماره ٥٤، آرامستان بهشت زهرا تهران.

آثار:

-         م‍رت‍ض‍وی‍ان‌ فارسانی، سیّدک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، ان‍ت‍ق‍ادات‌ ف‍ارس‍ان‍ی‌، ف‍ک‍اه‍ی- ادب‍ی- اخ‍لاق‍ی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌،بی جا، بی نا، بی تا.

-         م‍رت‍ض‍وی‍ان‌ فارسانی، سیّدک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، تأث‍ی‍رن‍گ‍اه، تهران، تابان، بی تا.

-         م‍رت‍ض‍وی‍ان‌ فارسانی، سیّدک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، زن‌ش‍ن‍اس‍ی‌، بی جا، بی نا، بی تا.

-         م‍رت‍ض‍وی‍ان‌ فارسانی، سیّدک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، ام‌ ال‍ف‍س‍اد، بی جا، بی نا، بی تا.

-         م‍رت‍ض‍وی‍ان‌ فارسانی، سیّدک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن، عطارپور، رضا، سخنان پر پر، اصفهان، خویی ،بی تا.