• شرایط شرکت در مزایده خودرو

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری بر اساس صورتجلسه کمیسیون ماده 3 استان مورخه 9/12/1391 در نظر داردتعداد 7 دستگاه اتومبیل خارج از رده را با شرایط مندرج در این آگهی با رعایت مقررات و آیین نامه معاملات دولتی از طریق مزایده به فروش برساند. ماده 1،متقاضیان می توانند همه روزه به استثنای ایام تعطیل در ساعات اداری از مورخ 14/4/1391 لغایت پیایان وقت اداری مورخ 24/4/1391 به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان – ساختمان نجتمع فرهنگی هنری غدیر اقع در تقطع بلوار فارابی و کاشانی مراجعه و از خودروهای مورد مزایده بازدید نمایند. ماده 2، متقاضیان درصورت تمایب به شرکت در مزایده می بایستی پیشنهاد خو را کتبا به انضمام مبلغ سپرده شرکت در مزایده زا (طبق اسناد مزایده) به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و با واریز به حساب تمرکز .ج.ه سپرده به شماره 2172611551006نزد بانک ملی مرگزی در پاکت در بسته جداگانه تا ساعت 14 مورخ 24/4/1391 به ساختمان مجتمع فرهنگی هنری غدیر واقع در تقاطع بلواذ فارابی و کاشانی تحویل و رسید دریافت نمایند. تبصره1 : درج مشخصات کامل خریدار و همچنین نوع خودرو و شماره پلاک آن در تقاضا ضروری است . تبصره2:مبلغ پیشنهادی خریدار می بایست به عدد و به حروف نوشته شود. تبصره3: هر شخص فقط برای یک دستگاه خودرو مجاز به ارائه ی قیمت واهد بود. ماده 3: به پیشنهادات ارسالی پس از پایان مهلت مقرر ، مشروط ،مبهم، فاقد مشخصات و امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد. ماده4: کمیسون در رد با قبول یک یا تمام پیشنهادات مجاز است. ماده5:پیشنهادات واصله را راس ساعت 9 صبح مورخ 26/4/1391 در محل مجتمع فرهنگی هنری غدیر شهکرد باز و قرائت و اسمی برندگان مزایده را در همان روز اعلام خواهند نمود.. تبصره 1: در صورت عدم پرداخت و ارائه فیش در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی و سپرده وی بخ نفع دولت ضبط خواهد شد. تبصره 2: در صورتی که مبلغ پیشنهادی نفر دوم به اضافه مبلغ سرده طبق اسناد مناقصه ، کمتر از مبلغ پیشنهادی نفر اول نباشد نفر دوم بیه عنوان برنده مزایده شناخته می شود. ماده6: برندگان مزایده می بایست ظرف مدت 7 روز نسبت به حمل و جابه جایی خودرو ها اقدام ، در غیر اینصورت پس از پایان مهت مقرر این اداره کل هیچ مسئولیتی در قبال حفظ و نگهداری خودرو مذکور نخواهد داشت. ماده7:برندگان مزایده می بایست حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری پس از تاریخ اعلام برندگان مزایده نسبت به واریز مبلغ خودرو به حساب جاری شماره 2172611501003در آمدهای عمومی دولت نزد بانک ملی مرکزی اقدام و فیش آن بر به ساختمان مجتمع فرهنگی هنری غدیر تحویل نمایند تبصره 1: سپرده های موضوع ماده 2 این مزایده پی از تنظیم قرار داد با برندگان استرداد می شود. مبلغ صپرده هر کدام از خود رو ها پیکان سواری " 550000 ریال مزدا دو کابین :1450000 ریال پژو آردی : 550000 ریال مینی بوس: 5030000 ریال