آزادی خواه.

دوره ی زندگی : قاجاریه.

 متولّد:1279ه ق.

 محل تولّد: :گرمسیر بختیاری(ناحیه ی سلطان ابراهیم).

متوفی :1337ه ق.

 محل دفن:تکیه ی خانوادگی ،آرامستان فرادنبه.

آثار: فرمانده مذهبی نیروهای مجاهدمشروطه خواه چهار محال و بختیاری در مبارزه با استبداد صغیر محمّد علی شاه قاجار.