خانم کوچک ترکمان قلیچه شهرکی دهکردی

 اوّلین اندیشه نگار زن در چهار محال و بختیاری.

دوره ی زندگی : قاجاریه.

 متولّد:اوایل دوره ی قاجاریه.

 محل تولّد:دهکرد(شهرکرد).

 متوفی :

محل دفن: بسطام.

 آثار:

مجموعه ی اشعارمذهبی.