شاعر وادیب

 دوره ی زندگی : قاجاریه.

 متولّد:1265ه ق. محل تولّد:سامان.

 متوفی :1322ه ق.

 محل دفن :آرامستان وادی السلام نجف اشرف.

 آثار:

 گنجینه ی اسرار.

دیوان.

 تذکره ی مخزن الدرر.