نویسنده،پژوهشگر،منتقد اجتماعی،از فعّالان ملّی شدن صنعت نفت.

دوره ی زندگی :قاجاریه – پهلوی دوّم.

متولّد:1291ه ش. محل تولّد:فارسان.

 متوفی :3/2/1354ه ش.

محل دفن:قطعه ی 10،ردیف 66،شماره 54،آرامستان بهشت زهرا تهران.

آثار:

م‍رت‍ض‍وی‍ان‌ فارسانی، سیّدک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌،ان‍ت‍ق‍ادات‌ ف‍ارس‍ان‍ی‌، ف‍ک‍اه‍ی‌ - ادب‍ی‌ - اخ‍لاق‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌،بی جا،بی نا،بی تا.

م‍رت‍ض‍وی‍ان‌ فارسانی، سیّدک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، ت‍اث‍ی‍رن‍گ‍اه،تهران،تابان،بی تا.

 م‍رت‍ض‍وی‍ان‌ فارسانی، سیّدک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، زن‌ش‍ن‍اس‍ی‌،بی جا،بی نا،بی تا.

م‍رت‍ض‍وی‍ان‌ فارسانی، سیّدک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌،ام‌ ال‍ف‍س‍اد،بی جا،بی نا،بی تا.

 م‍رت‍ض‍وی‍ان‌ فارسانی،سیّدک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن،عطارپور،رضا،سخنان پر پر،اصفهان،خویی ، بی تا.