ادیب،پژوهش گر،استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران.

دوره ی زندگی : پهلوی اوّل – جمهوری اسلامی.

متولّد:1293ه ش.

 محل تولّد:فرخ شهر(قهفرخ).

 متوفی :3/9/1372ه ش.

 محل دفن:قطعه 110،ردیف76،شماره 36،آرامستان بهشت زهرا تهران.

آثار:

دیوان اشعار،ستاره و کیوان،تهران،بهشت،1383ه ش.

 شفیعی ،محمود،شیوه ی خط و دستور زبان یا شیوه ی خط فارسی و گفتاری چند از دستور زبان فارسی،تهران،اداره ی روابط عمومی و تبلیغات بانک ملّی ایران،1352ه ش.

 شفیعی،محمود،شاهنامه و دستور یا دستور زبان فارسی بر پایه ی شاهنامه ی فردوسی و سنجش با سخن گویندگان و نویسندگان پیشین،تهران،نیل ،1342ه ش/(چ دوّم دانشگاه تهران،1377ه ش).

شفیعی،محمود،دانش و خرد فردوسی،تهران،انجمن آثار ملّی،1350ه ش.