شاعر و ادیب.

 دوره ی زندگی : قاجاریه. متولّد:1260 تا 1265ه ق/....ه ش.

 محل تولّد:سامان. متوفی :خردادماه 1287ه ش..

محل دفن مقبره الشعرای ایوان کیف سامان.

آثار:

هزاردستان(هزار و یک شب منظوم).

 دیوان اشعار.

 داوود نامه.