• دریافت مجوز تاسیس مؤسسات فرهنگی و هنری تک منظوره

مؤسسات فرهنگی و هنری تشکیلاتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی و هنری اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی (بر طبق ماده 584 قانون تجارت و آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب 1337) به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، افراد واجد شرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی، هنری سینمایی و مطبوعاتی با سرمایه ایرانی تشکیل می‌دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تأسیس، نظارت بر فعالیت ها و انحلال آنها را صادر می‌کند.

الف) شرایط‌متقاضی :
 

1-       معرفی حداقل 3 نفر به عنوان اعضاء هیأت مؤسس برای مؤسسه چند منظوره و دو نفر برای مؤسسه تک منظوره

2-       افراد متأهل حداقل باید 25 سال و افراد مجرد حداقل 27 سال داشته باشند.

3-       داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن (حداقل)

4-       داشتن صلاحیت علمی و تخصصی و سوابق فرهنگی و هنری متناسب با موضوع فعالیت

5-       داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا برگ معافیت دائم

6-       نداشتن سوءپیشینه کیفری به تأیید مراجع ذیصلاح و برخورداری از حسن شهرت

7-       مهجور نبودن و نداشتن ورشکستگی به تقلب و تقصیر

8-       داشتن امکانات کافی و مناسب

9-       داشتن سابقه مؤثر فعالیت در مؤسسات و مراکز فرهنگی چند منظوره

 
ب ) مدارک‌موردنیاز :
 

1-       تکمیل درخواست تأسیس و معرفی مدیر مسئول

2-       کامل کردن پرسشنامه مشخصات انفرادی (برای همه اعضای هیأت مؤسس)

3-       تصویر از همه صفحات شناسنامه و کارت ملی (رونوشت برابر با اصل)

4-       تصویر گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم (رونوشت برابر با اصل)

5-       اصل گواهی مبنی بر نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر برای همه‌ِ اعضای مؤسس و عدم اعتیاد به مواد مخدر برای مدیر مسئول

6-       تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن (مدرک کارشناسی یا بالاتر) رونوشت برابر با اصل

7-       7 قطعه عکس 4×3 جدید و پشت نویسی شده

8-       یک نسخه اساسنامه به انضمام صورت جلسات انتخاب ارکان اصلی

9-       ارائه سوابق مؤثر و مستند در حوزه فعالیت‌های پیشنهادی

 
 شایان ذکر است کلیه تصاویر مدارک از قبیل: شناسنامه، کارت پایان خدمت و ... از 2/1 کاغذ A4 کوچکتر نبوده و فتوکپی مدارک تحصیلی از یک صفحه کاغذ A4 بزرگتر نباشد
 
ج ) گردش‌کاردراداره‌کل:
1.         ارائه تقاضای کتبی با ذکر اهداف و موضوع فعالیتهای پیشنهادی و فرم مشخصات فردی اعضای موسس به همراه سوابق فرهنگی هنری مرتبط با موضوع پیشنهادی
2.         بررسی اولیه سوابق متقاضیان توسط کارشناس موسسات و سپس شورای اداره کل انجام خواهد شد و در صورت تأیید، ثبت تقاضای کتبی امکان پذیر خواهد بود.
3.         مراجعه متقاضی به این اداره کل جهت دریافت نتیجه شورا و دریافت اطلاعات در خصوص ارائه مدارک و تکمیل صورتجلسه‌های تأسیس، مجمع عمومی و هیات مدیره به همراه اساسنامه
4.         پس از تکمیل پرونده، معرفی اعضای هیأت مؤسس به حراست اداره کل جهت استعلام (روزهای زوج)
5.         پس از پاسخ استعلام حراست ، معرفی متقاضیان به اداره تشخیص هویت جهت گواهی عدم سوءپیشینه همه ی موسسین و عدم اعتیاد مدیر مسئول
6.         استعلام از محل خدمت افراد
7.         مصاحبه (شورای نهایی)
8.         در صورت پاسخ مثبت شورا، معرفی به اداره نظارت بر اماکن عمومی از سوی حراست اداره کل
9.         در صورت پاسخ مثبت اماکن، معرفی به اداره ثبت شرکت‌ها
ü       اساسنامه اصلاح شده و نهایی (سه نسخه)
ü       صورتجلسه مجمع عمومی اصلاح شده و نهایی (سه نسخه)
ü       صورتجلسه هیات مدیره اصلاح شده و نهایی (سه نسخه)
10.      ارائه ی مدارک زیر پس از ثبت موسسه به کارشناس موسسات
ü       ارائه تصویر اساسنامه ممهور به مهر اداره ثبت
ü       تصویر صورتجلسات مجمع عمومی و هیأت مدیر ممهور به مهر اداره ثبت
ü       تصویر روزنامه رسمی و محلی مبنی بر ثبت اولیه
 
ü       موسسات تک منظوره فقط می توانند یکی از موضوعات عمومی یا یکی از موضوعات آموزشی را برای فعالیت انتخاب کنند .
ü       موسسات تک منظوره ای که با موضوع آموزشی تشکیل پرونده داده‌اند باید پس از این مرحله، نسبت به مراجعه به بخش آموزش اداره کل و فعال سازی واحد آموزشی خود اقدام نمایند.
ü     پروانه موسسات تک منظوره، بعد از فعالیت شش ماهه موسسه و ارائه گزارش عملکرد (بروی سربرگ موسسه) به همراه مستندات کامل، یک قطعه عکس 4×3 و در خواست مدیر مسئول، مبنی بر صدور پروانه تأسیس، صادر خواهد شد.


ضمیمه
ضوابط و مقرراتضوابط و مقررات
اساس نامه ی موسسه فرهنگی هنریاساس نامه ی موسسه فرهنگی هنری

پرسشنامه اطلاعات فردیپرسشنامه اطلاعات فردی
پرسشنامه مشخصاتپرسشنامه مشخصات
تخلفاتتخلفات
تعهدنامهتعهدنامه
راهنمای انتخاب زمینه های فعالیت مؤسسه های فرهنگی و هنری (جهت درج در اساس نامه)راهنمای انتخاب زمینه های فعالیت مؤسسه های فرهنگی و هنری (جهت درج در اساس نامه)
راهنمای مؤسسه های فرهنگی و هنری تک منظورهراهنمای مؤسسه های فرهنگی و هنری تک منظوره
صورت جلسه مؤسسه های فرهنگی و هنری تک منظورهصورت جلسه مؤسسه های فرهنگی و هنری تک منظوره
فرم اسامی پیشنهادی مؤسسه فرهنگیفرم اسامی پیشنهادی مؤسسه فرهنگی
مجوز انتشاراتمجوز انتشارات

مصاحبه ی تخصصی از متقاضیان

مصاحبه ی تخصصی از متقاضیان

موضوع فعالیت های مؤسسات تک منظورهموضوع فعالیت های مؤسسات تک منظوره