• راهنمای دریافت مجوز تاًسیس مؤسسات فرهنگی و هنری

 1- تقاضای تاًسیس با ذکر دلایل توجیهی یا ارئه صورت جلسه تاًسیس مؤسسه فرهنگی

2- یک نسخه برابر با اصل از تصویر تمام صفحات شناسنامه

3- تصویر برابر با اصل مدرک کارشناسی یا بالاتر یا معادل آن

4- تصویر برابر با اصل گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم

5- اصل پاسخ استعلام دادگستری و یا اصل گواهی عدم سوءؤ پیشینه

6- شش قطعه عکس 3*4 جدید

7- یک نسخه اساسنامه

8- صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیاًت مدیره

9 - دو نسخه پرسشنامه مشخصات فردی تکمیل شده توسط اعضاء

10- مستندات سوابق فعالیتهای فرهنگی و هنری

11- برگه های پاسخ اسعلام از مراکز و محل کار متقاضیانزمان

گردش کار : 4 ماه