• راهنمای دریافت مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی:

راهنمای دریافت مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی:
1- 10 قطعه عکس 3*4
2- گواهی تاییدیه اماکن و عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد
3- تصویر ازتمام صفحات شناسنامه
4- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
5- تصویر مدرک کارشناسی مرتبط با سینما
6- اعلام برنامه های آموزشی شامل : طرح مصوب رشته های مختلف آموزشی سینمایی- منابع آموزشی – مدت دوره – سیستم نمره دهی – ساعات آموزشی – تجهیزات و امکانات لازم – اساتید – پایان دوره
7- برگ مدرسان دارای مدرک کارشناسی سینما یا هنر یا در صورت نداشتن مدرک دانشگاهی ، مرکز مربوطه باید صلاحیت علمی و تدریس آنها را تاًیید کند
8- متاًهل و حداقل سن 25 سال 
9- معرفی مدیر آموزش در صورتی که متقاضی مدرک کارشناسی مرتبط با رشته های سینمایی و هنری را نداشته باشد
10- داشتن تصویر مدارکی دال بر احراز سابقه فعالیت فرهنگی – هنری و سینمایی
زمان گردش کار : 90روز