• مشخصات اعضا صندوق اعتباری هنر

صندوق اعتباری هنر
مشخصات اعضای صندوق اعتباری هنر
نام و نام خانوادگی:    
نام پدر:    
تاریخ تولد:    
جنسیت:    
محل صدور    
شماره شناسنامه    
شناسه ی هنری    
رشته ی فعالیت    
عضو سازمان    
نوع تحت تکفل    
نسبت با بیمه شده اصلی:    
کدملی    
شماره حساب    
کد بیمه نامه    
شماره تلفن    
شماره تلفن همراه    
آدرس پستی    

* = ضروری