• آیین نامه ،شرح وظایف و اقدامات شورای فرهنگ عمومی استان چهارمحال و بختیاری