مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

 تودیع

نام و نام خانوادگی: جواد کارگران

تاریخ آغاز به کار: خرداد1393

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

سابقه کار:26 سال