• معاون محترم توسعه و مدیریت منابع

  
بهنام محمدی

بهنام محمدی گهرویی

سمت :معاون محترم توسعه و مدیریت منابع 

سابقه خدمت در فرهنگ و ارشاد اسلامی :22سال 

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مالی 

شرح وظایف:

1. سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت ها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنمایی های لازم در موارد ضروری

2. نظارت بر امور پرسنلی در حسن اجرای عملیات پرسنلی از جمله: حضور و غیاب، مرخصی، ساعات کار، مزایا، رفاه ، ارزشیابی و ترفیع و ارتقاء و صدور احکام مربوط به انتقالات، بازنشستگی ، ماموریت و ... برابر قوانین و ضوابط موجود

3. اقدامات در زمینه امور رفاهی کارکنان اداره کل جهت ترفیه خاطر و ایجاد فضای علاقه و حفظ روحیه و امنیت شغلی و خانوادگی کارکنان

4. نظارت بر انجام صحیح هزینه ها و سایر پرداختها

5. نگهداری و تنظیم و تحویل به موقع حساب دریافتها و پرداختها و نظارت بر حسن اجرای آن _ اداره امور اموال و نگهداری حساب اموال و نظارت بر صحت و دقت آن

6. برقراری ارتباط و هماهنگی با مراجع و واحدهای اداری و مالی استان و وزارت متبوع

7. معاضدت با حوزه مدیریت و معاونت فرهنگی و هنری و روسای شهرستانها در زمینه حسن انجام امور عمومی (مالی – اداری – تدارکاتی - خدماتی ) و نظارت کلی بر انجام آن از نظر تطبیق با مقررات

8. نظارت بر انجام برآورد و تنظیم بودجه و برنامه های مالی و تقویم فعالیتها و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و نظارت بر ارائه گزارشهای عملکرد امور اداری و مالی ، رفاهی، تدارکاتی، خدماتی، پرسنلی و غیره

9. نظارت بر امور عمومی و تدارکاتی و خدمات عمومی و کلی از قبیل خرید تجهیزات مورد نیاز ، خدمات تاسیساتی و تعمیراتی و نگهداری ساختمانها، ارتباطات تلفنی، پذیرایی و خدمات نظافتی، حمل و نقل و مشابه آن

10. شرکت در کمسیون ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق – همکاری در اجرای وظایف مدیر کل

11. نظارت بر انجام فعالیتهای طرحهای عمرانی اداره کل ساخت مجتمع های و مراکز فرهنگی تعمیر و تجهیز آنها و ....

12. انجام وظایف مدیرکل در غیاب ایشان به عنوان جانشین