• معاون توسعه و مدیریت منابع

  
بهنام محمدی

بهنام محمدی گهرویی

سمت: معاون توسعه و مدیریت منابع

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت مالی

شماره تماس: 03833334890- داخلی 210