• کارشناس دفتر قرآن و عترت

 

محمدرضا حسن زاده 

محمدرضا حسن زاده

سمت: کارشناس واحد قرآن و عترت

شماره تماس: 03833334890- داخلی 222