• ارتباط مستقیم با مدیران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
جواد کارگرانمدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری
تلفن مستقیم: 03833346890
تلفن داخلی: 202
فکس: ٠٣٨٣٣٣٣٤٨٨٨
پست الکترونیکی:
آدرس: شهرکرد- تقاطع فارابی و کاشانی- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری
آقای کارگران
بهنام محمدیمعاون توسعه و مدیریت منابع
تلفن مستقیم: 03833346969
تلفن داخلی: 210
فکس: ٠٣٨٣٣٣٣٤٨٨٨
پست الکترونیکی:
آدرس: شهرکرد- تقاطع فارابی و کاشانی- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری
بهنام محمدی گهرویی
شهرام فرجیمعاون هنری و سینمایی
تلفن مستقیم: 03833334144
تلفن داخلی: 218
فکس: 03833334888
پست الکترونیکی:
آدرس: شهرکرد- تقاطع فارابی و کاشانی- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال وبختیاری
فرجی
سید حسین نژادحسینیمعاون فرهنگی و رسانه ای
تلفن مستقیم: 03833346891
تلفن داخلی: 236
فکس: 03833334888
پست الکترونیکی:
آدرس: شهرکرد- تقاطع فارابی و کاشانی - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری
سید حسین نژادحسینی