• ارتباط مستقیم با مدیران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
جواد کارگرانمدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری
تلفن مستقیم: 3334890
تلفن داخلی: 202
پست الکترونیکی:
مدیر
بهنام محمدیمعاون مالی اداری
تلفن مستقیم: 3346969
تلفن داخلی: 210
پست الکترونیکی:
آدرس: شهرکرد
بهنام محمدی گهرویی
علی لله گانیمعاون فرهنگی هنری
تلفن مستقیم: 3346891
تلفن داخلی: 236
پست الکترونیکی:
معاون