مسئول انجمن هنرهای نمایشی استان : امید بسیم

شرح اقدامات در سال 1392:

  1.   پخش فیلم تئاتر
  2. حمایت مالی از گروه های تئاتر
  3. بیمه تکمیلی هنرمندان
  4. اخذ پروانه فعالیت از مرکز هنرهای نمایشی کشور