انجمن موسیقی استان

انجمن موسیقی استان

در جلسه ی مورخ 24/1/1392 هیئت امنای انجمن موسیقی استان به مدت دو سال انتخاب شدند.

اعضای هیئت مدیره انجمن موسیقی استان چهارمحال و بختیاری

مدیر کل یا نماینده ی تام الاختیار

محسن رزازی بروجنی

حمید توفیقی بروجنی

کاوه معتمدیان دهکردی

مجتبی قدوسی